Warunki korzystania z portalu dla klientów MAHLE (dalej „CustomerCare Portal”)

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Warunkami korzystania z serwisu MAHLE CustomerCare Portal. Korzystając z serwisu MAHLE CustomerCare Portal za pośrednictwem pracownika, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki korzystania. Dostawcą serwisu MAHLE CustomerCare Portal jest MAHLE Aftermarket GmbH (dalej „MAHLE”).

§ 1 - Zakres obowiązywania

Warunki korzystania dotyczą korzystania z serwisu MAHLE CustomerCare Portal. Aby móc dalej korzystać z serwisu CustomerCare Portal, Klient/Klientka (dalej „Klient”) musi zaakceptować wymienione tutaj postanowienia.

Korzystając z serwisu CustomerCare Portal, Klient akceptuje nasze Warunki korzystania. Za korzystanie przez Klienta z serwisu CustomerCare Portal uważa się również korzystanie z CustomerCare Portal przez pracownika klienta.

§ 2 - Dostępność serwisu CustomerCare

Serwis MAHLE CustomerCare Portal jest dostępny przez 24 godziny na dobę. Mogą jednak wystąpić przerwy w dostępności z powodu niezbędnych prac konserwacyjnych. Przerwy w dostępności mogą również wystąpić z powodu siły wyższej, usterek technicznych lub innych niezależnych od nas przyczyn.

MAHLE informuje,

  • że nie istnieją możliwości techniczne pozwalające zapewnić dostępność portalu dla Klientów wolną od wszelkiego rodzaju błędów, w związku z czym MAHLE nie ponosi odpowiedzialności za to,
  • że błędy mogą doprowadzić do tymczasowego wyłączenia portalu dla Klientów,
  • że dostępność portalu zależy od warunków i usług niezależnych od MAHLE, takich jak np. takich jak możliwości przesyłu danych lub wydajności i usług dostawców/podmiotów przetwarzających, które MAHLE angażuje do obsługi portalu dla Klientów. Firma MAHLE nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie usterki występujące w tym zakresie.

§ 3 - Dostęp do serwisu MAHLE CustomerCare Portal

Dostęp do serwisu MAHLE CustomerCare Portal otrzymuje każdy Klient firmy MAHLE wzgl. każdy pracownik Klienta, którego Klient wyznaczy do korzystania z portalu.

Logowanie do serwisu CustomerCare Portal odbywa się za pomocą (służbowego) adresu e-mail i hasła nadanego pracownikowi przez Klienta. Po zatwierdzeniu rejestracji przez Dział Sprzedaży i Wysyłki pracownik handlowy odpowiedzialny za obsługę danego Klienta nadaje hasło początkowe i przekazuje je Klientowi. Następnie Klient może samodzielnie nadać nowe hasło poprzez funkcję „Nie pamiętam hasła” i IDP (Identity Service Provider). Nowe hasło jest znane tylko Klientowi i przechowywane w formie zaszyfrowanej w MAHLE.

Klient jest odpowiedzialny za swoich pracowników, w szczególności za ich dobór.

Jeśli pracownik Klienta, który posiada uprawnienia do dostępu do CustomerCare Portal, od pewnego momentu nie jest już upoważniony do korzystania z tego serwisu, Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować MAHLE, który pracownik ma być wyłączony z korzystania z CustomerCare Portal, tak aby firma MAHLE mogła w odpowiednim czasie zablokować adres e-mail i hasło pracownika (np. z powodu rozwiązania jego umowy lub przejęcia przez niego innych zadań). Firma MAHLE nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Klient nie dokona zgłoszenia lub dokona zgłoszenia z opóźnieniem, co spowoduje szkodę dla Klienta.

§ 4 - Odpowiedzialność

Odpowiedzialność MAHLE ogranicza się umyślnego działania i rażącego niedbalstwa.

§ 5 - Ochrona danych

W odniesieniu do ochrony danych osobowych należy zapoznać się z Polityką prywatności:

https://www.mahle-aftermarket.com/eu/pl/privacy-statement/

§ 6 - Zmiany Warunków korzystania

MAHLE zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w serwisie CustomerCare Portal, Polityce prywatności i niniejszych Warunkach korzystania w dowolnym momencie.

Jeżeli któreś z postanowień niniejszych Warunków korzystania jest nieważne, postanowienie to jest traktowane osobno i nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień.

§ 7 - Właściwość miejscowa sądu i wybór prawa właściwego

Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jedyną właściwością miejscową sądu jest Stuttgart.